Path of Exile 2.4 Theorycraft Max Block / Spell Block Gladiator Blade Vortex

February 14, 2017 - Reading time: 4 minutes

Concept:

 • Versatile Combatant để cap Block và Spell Block.
 • Violent Retaliation để tăng thêm Physical Damage cho Blade Vortex (BV) khi Block được (stack khá tốt ở các map T10+ và có thể gấp đôi DPS).
 • Painforged để dễ dàng cap Block khi dùng với Shield Unique Broken Faith, cùng với Ming's Heart để được tăng thêm 60% MORE Physical Damage thành Chaos Damage.
 • Cybil's Paw để được 20 * 2 * 8 = 360 máu Gain với BV mỗi giây trên mỗi quái xung quanh và được thêm kha khá Spell Damage.

Tree:

http://www.poeurl.com/PPa (đã kèm Bandit và Ascendancy)

Gear:

 • Weapon: Hiển nhiên là Cybil's Paw vì đây là weapon tốt nhất cho Block + Spell Build.
 • Shield: Broken Faith như đã trình bày ở Concept
 • Amulet: The Anvil, có Corrupted 3~4% Chance to Block càng tốt.
 • Ring: Ming's Heart như đã nói ở trên và 1 cái Ring Rare nhiều Life có 30+ Str (cũng là Life), Resist, Stat còn thiếu, v.v...
 • Glove: Southbound để counter cái hạn chế của Ming's Heart về mặt maximum Life, 50% Cold Res, rẻ, không bị hạn chế Your Hits can only Kill Frozen Enemies ảnh hưởng vì ta giết quái bằng Poison từ BV chứ không phải từ Hit của BV. Có thể thay bằng 1 Glove Rare 95+ Life nhiều Str, Res và Evasion cao.
 • Helmet: Rare Life nhiều Str, Res và Evasion cao.
 • Boot: Rare Life nhiều Str, Res và Evasion cao, có Move Speed cao, hoặc The Blood Dance (thêm Damage nhưng mất nhiều Life).
 • Belt: Rustic Sash Life nhiều Str, Res.
 • Body Armours: Rare 95+ Life nhiều Str, Res và Evasion cao. Hoặc Cospri's Will để được 7L (tiết kiệm slot gắn Poison Gem).

Gem:

Setup Blade Vortex:

 • 4L: Blade Vortex - Control Destruction - Spell Echo - Poison
 • 5L: Increased Area of Effect / Concentrated Effect
 • 6L: Iron Will
 • Chú ý: Nếu dùng Cospri's Will bỏ Poison thay bằng Added Chaos Damage hoặc Void Manipulation.

(outdated)


XenForo Steam Store Info BB Code Media Site

October 28, 2016 - Reading time: 10 minutes

Original Code by https://github.com/Royalgamer06

Modified Code for XenForo by surVfate (me)


Demo: https://jsfiddle.net/2m55ubay/ (Font will auto adapt into your XenForo Theme Font)
Put the below into Embed HTML:

<div id="steamcontent_{$id}"><iframe data-s9e-mediaembed="steamstore" allowfullscreen="" scrolling="no" src="//store.steampowered.com/widget/{$id}" style="border:0;height:190px;max-width:900px;width:100%"></iframe></div>
<script type="text/javascript">
function displaySteamInfo() {
  var appid = {$id};
  var default_css = 'background-color:#1B2838;padding:30px;color:#acb3b9';
  var title_css = 'color:#ffffff;font-family:impact;font-size:36px';
  var section_css = 'color:#67c1f5;font-family:impact;font-size:24px';
  var json_url = 'https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+*+from+json+where+url%3D%22http%3A%2F%2Fstore.steampowered.com%2Fapi%2Fappdetails%3Fappids%3D' + appid + '%22&format=json';  

  var xhr = new XMLHttpRequest();
  //xhr.responseType = 'json';
  xhr.onload = function() {
    if (xhr.status == 200) {
      processSteamInfo(JSON.parse(xhr.response));
    }
  };
  xhr.open('get', json_url, true);
  xhr.send();

  function processSteamInfo(data) {
    var result;
    for (var key in data.query.results) {
      if(data.query.results.hasOwnProperty(key)) {
        result = data.query.results[key].data;
        break;
      }
    }
    if (result === undefined) {
      document.getElementById('steamcontent_' + appid).innerHTML = 'Not a valid Steam AppID!';
    } else {
      var store_url = '="http://store.steampowered.com/app/' + appid + '"';
      var steamcontent = '<div style="float: right;"><a href' + store_url + '><' + 'img src="' + result.header_image + '" style="margin-bottom: 20px; margin-top: 10px;"></a>';
      try {
        steamcontent += '<br><video width="460" poster="' + result.movies[0].thumbnail + '" preload="none" controls>';
        steamcontent += '<source src="' + result.movies[0].webm.max + '" type="video/webm"></video>';
      } catch(e) {
        try {
          steamcontent += '<br><video width="460" poster="' + result.movies.thumbnail + '" preload="none" controls>';
          steamcontent += '<source src="' + result.movies.webm.max + '" type="video/webm"></video>';
        } catch(err) {}
      } 
      steamcontent += '</div><span style="' + title_css + '">' + result.name.toUpperCase() + '</span>';
      steamcontent += '<br><br><span style="' + section_css + '">DETAILS</span>';
      steamcontent += '<br><b>AppID: </b>' + appid;
      steamcontent += '<br><b>Title: </b> ' + result.name + '<br><b>Genre(s): </b> ';

      if (result.genres.length === undefined) {
        steamcontent += result.genres.description;
      }
      else {
        steamcontent += result.genres[0].description;
        for (var i = 1; i < result.genres.length; i++)
          steamcontent += ', ' + result.genres[i].description;  
      }

      steamcontent += '<br><b>Developer: </b>' + result.developers;
      steamcontent += '<br><b>Publisher: </b>' + result.publishers;
      steamcontent += '<br><b>Release Date: </b>' + result.release_date.date;

      steamcontent += '<br><b>Language(s): </b><ul style="list-style-image: url(http://store.akamai.steamstatic.com/public/images/v6/ico/ico_bluecheck.png)">';
      var notice = result.supported_languages.toString().split('<br>')[1];
      var langs = result.supported_languages.toString().replace(notice,'').split(',');
      for (var i = 0; i < langs.length; i++) {
        steamcontent += '<li>' + langs[i] + '</li>';
      }
      steamcontent += '</ul>';
      if (notice !== undefined) {
        steamcontent += notice + '<br>';
      }

      steamcontent += '<br><span style="' + section_css + '">FEATURES</span><ul>';
      for (var i = 0; i < result.categories.length; i++) {
        var cat_desc = result.categories[i].description;
        if (cat_desc == "Single-player") {
          steamcontent += '<li style="list-style-image: url(http://i.imgur.com/SlpQaWP.png)">' + cat_desc + '</li>';
        } else if (cat_desc == "Multi-player") {
          steamcontent += '<li style="list-style-image: url(http://i.imgur.com/J9qtjoQ.png)">' + cat_desc + '</li>';
        } else if (cat_desc == "Cross-Platform Multiplayer") {
          steamcontent += '<li style="list-style-image: url(http://i.imgur.com/J9qtjoQ.png)">' + cat_desc + '</li>';
        } else if (cat_desc == "MMO") {
          steamcontent += '<li style="list-style-image: url(http://i.imgur.com/J9qtjoQ.png)">' + cat_desc + '</li>';
        } else if (cat_desc == "Co-op") {
          steamcontent += '<li style="list-style-image: url(http://i.imgur.com/qbb9guy.png)">' + cat_desc + '</li>';
        } else if (cat_desc == "Local Co-op") {
          steamcontent += '<li style="list-style-image: url(http://i.imgur.com/qbb9guy.png)">' + cat_desc + '</li>';
        } else if (cat_desc == "Steam Achievements") {
          steamcontent += '<li style="list-style-image: url(http://i.imgur.com/nIUVeQw.png)">' + cat_desc + '</li>';
        } else if (cat_desc == "Steam Leaderboards") {
          steamcontent += '<li style="list-style-image: url(http://i.imgur.com/mdvJtUD.png)">' + cat_desc + '</li>';
        } else if (cat_desc == "Steam Cloud") {
          steamcontent += '<li style="list-style-image: url(http://i.imgur.com/h7Xx9EQ.png)">' + cat_desc + '</li>';
        } else if (cat_desc == "Stats") {
          steamcontent += '<li style="list-style-image: url(http://i.imgur.com/35onv4H.png)">' + cat_desc + '</li>';
        } else if (cat_desc == "Includes level editor") {
          steamcontent += '<li style="list-style-image: url(http://i.imgur.com/JLpw8zj.png)">' + cat_desc + '</li>';
        } else if (cat_desc == "Partial Controller Support") {
          steamcontent += '<li style="list-style-image: url(http://i.imgur.com/IVCZU3n.png)">' + cat_desc + '</li>';
        } else if (cat_desc == "Full controller support") {
          steamcontent += '<li style="list-style-image: url(http://i.imgur.com/jNt4NNj.png)">' + cat_desc + '</li>';
        } else if (cat_desc == "Captions available") {
          steamcontent += '<li style="list-style-image: url(http://i.imgur.com/vzxAPmF.png)">' + cat_desc + '</li>';
        } else if (cat_desc == "Steam Trading Cards") {
          steamcontent += '<li style="list-style-image: url(http://i.imgur.com/2V551sC.png)">' + cat_desc + '</li>';
        } else if (cat_desc == "Steam Workshop") {
          steamcontent += '<li style="list-style-image: url(http://i.imgur.com/202HgdU.png)">' + cat_desc + '</li>';
        } else if (cat_desc == "Early Access") {
          steamcontent += '<li style="list-style-image: url(http://i.imgur.com/t2NJMOX.png)">' + cat_desc + '</li>';
        } else if (cat_desc == "VR Support") {
          steamcontent += '<li style="list-style-image: url(http://i.imgur.com/9Fi7Hos.png)">' + cat_desc + '</li>';
        } else if (cat_desc == "Commentary available") {
          steamcontent += '<li style="list-style-image: url(http://i.imgur.com/TjsIJAH.png)">' + cat_desc + '</li>';
        } else if (cat_desc == "Commentary available") {
          steamcontent += '<li style="list-style-image: url(http://i.imgur.com/TjsIJAH.png)">' + cat_desc + '</li>';
        } else if (cat_desc == "Includes Source SDK") {
          steamcontent += '<li style="list-style-image: url(http://i.imgur.com/alL8qQr.png)">' + cat_desc + '</li>';
        } else {
          steamcontent += '<li>' + cat_desc + '</li>';
        }
      }
      if (result.platforms.windows == "true") {
        steamcontent += '<br><li style="list-style-image: url(http://i.imgur.com/5e9unSL.png)">Windows support</li>';
      }
      if (result.platforms.mac == "true") {
        steamcontent += '<li style="list-style-image: url(http://i.imgur.com/d9DJ8ds.png)">Mac support</li>';
      }
      if (result.platforms.linux == "true") {
        steamcontent += '<li style="list-style-image: url(http://i.imgur.com/pv2olAh.png)">SteamOS/Linux support</li>';
      }

      steamcontent += '</ul><br><span style="' + section_css + '">ABOUT THE GAME</span><br>' + result.about_the_game;
      steamcontent += '<br><br><span style="' + section_css + '">SYSTEM REQUIREMENTS</span><br>';
      if (result.pc_requirements.minimum !== undefined) {
        steamcontent += result.pc_requirements.minimum;
      }
      if (result.pc_requirements.recommended !== undefined) {
        steamcontent += result.pc_requirements.recommended;
      }
      steamcontent += '<br><span style="' + section_css + '">SUPPORT THE GAME</span><br>';
      steamcontent += '<iframe src="http://store.steampowered.com/widget/' + appid + '/" frameborder="0" width="646" height="190"></iframe>';

      var isMobile = window.matchMedia("only screen and (max-width: 760px)");
      if (!isMobile.matches) {
        var content_elem = document.getElementById('steamcontent_' + appid);
        content_elem.style = default_css;
        content_elem.innerHTML = steamcontent;
      }
    }
  }
};

$(document).ready(displaySteamInfo());
$(document).ajaxComplete(displaySteamInfo());
</script>

(OLD) Chrono Cross PSP Vietnamese DOCUMENT.DAT

October 27, 2016 - Reading time: 4 minutes

Chắc nhiều bạn chơi PS1/PSX thì cũng biết đến Chrono Cross rồi… và nếu các bạn có một con PSP cũng như thường xuyên lên Box Sony của GameVN chắc cũng từng thấy bài viết “Dự án Chrono Cross PSX to PSP” của bạn fantasyanhtuhp83, bạn ấy đã đổ ID + ngồi làm một File DOCUMENT.DAT để ta có thể vừa chơi và vừa xem hướng dẫn trên PSP với chất lượng cao nhất.

Tuy nhiên thường thì các bạn đã có sẵn Game Chrono Cross bản tự Convert từ đĩa cho PSP (và tự đổ ID rồi) hoặc bản PSN đã Decrypt… vậy việc Down cả một bản Chrono Cross mới về là cả một vấn đề đồng thời không còn giá trị thực tiễn vì từ những bản CFW Pro-B gần đây (~9, 10) thì việc sử đụng DOCUMENT.DAT tự tạo cho Game PSN đã hoàn toàn được hỗ trợ (bản của fantasyanhtuhp83 là bản tự Convert…), và vì thế mình đã tách riêng File DOCUMENT.DAT của bạn ấy ra (~9MB) đễ các bạn có thể sử dụng tùy ý)

Mình xin Quote một số đoạn trong Topic của bạn ấy, mình từng làm dự án với bạn ấy và đã được Perm của bạn ấy rồi nhé, hiện bạn ấy đang quy ẩn ở vOz…

Thứ 2 là chắc các bạn biết về cái DOCUMENT.DAT đi kèm với EBOOT, nó được hiểu như là một cái hướng dẫn chơi cho bạn, bạn sẽ không phải mất công lên mạng tìm mỗi khi bí đường hay cần tra cứu cái gì đó. Bạn nào hiểu về cái này chắc cũng rõ là chưa thể đưa tiếng Việt và dạng hướng dẫn này được vì chắc chắn nó sẽ bị lỗi Font.
Và đây là điểm mấu chốt chính của dự án, sẽ có 1 bản hướng dẫn tiếng việt hoàn chỉnh đi kèm với EBOOT game.
Sau đây là một vài hình ảnh Demo để các bạn tham khảo. Hiện nay file hướng dẫn đã xong phần soạn thảo, chỉ còn phần cuối cùng là chuyển sang ảnh dạng png để tạo file DOCUMENT.DAT. Theo như tính toán của tôi là tầm 1000 trang, mỗi ngày tôi chuyển được tầm 100 trang. Như vậy tầm 10 – 15 ngày là có thể hoàn thành.
Các bạn cho ý kiến xin vui lòng đóng góp để dự án thành công.
Xin cảm ơn wiwi vì đã tạo điều kiện hỗ trợ phần nội dung bài hướng dẫn.
Khi nào dự án hoàn thành tôi sẽ upload toàn bộ file EBOOT + DOCUMENT.DAT hoàn chỉnh.
Xin cảm ơn đã theo dõi

Link: https://app.box.com/s/3ldswzkgm6z96efh6fh75lrklj1o89bf


(OLD) Dangan Ronpa Partial Translation Patch v0.1.0

October 27, 2016 - Reading time: 2 minutes

Too lazy to write a proper post… so just let the Readme.txt say for itself…:

Dangan Ronpa Partial Translation
Version: 0.1.0 (Prologue)
http://survfate.blogspot.com/

=About=

A Partial Translation of Danganronpa Kibou no Gakuen ro Zetsubou no Koukousei by /a/nonymous, you can see more detail in here: http://anonscanlations.blogspot.com/search/label/dangan%20ronpa

Since /a/nonymous "was too lazy to write an ISO patcher program this time around", I try making this using DeltaPatcher

 • Note: I have to force ISO LBA to match the Untouch ISO so the patch can be much smaller... also that will make your patched ISO have a bit more size than the ISO from /a/nonymous.

=Instructions=

This patch can only be applied to the untouched Japanese ISO, it should be 1.67GB with a CRC of: D4ED9D84

 • Pretty simple, just use DeltaPatcherLite to apply the xdelta patch to the Japanese ISO. (You can uncheck the Checksum validation if CRC mismatch, cause it happen a lot to ISO file... In most case the patched ISO still work without any problem).

Link: https://app.box.com/s/ooajrbzom3uv2ebubiwjsziv8ubsgg75


(OLD) Aquaria PSP Quick Preview

October 27, 2016 - Reading time: 2 minutes

Bên cạnh những nhà phát triển game lắm tiền, vẫn luôn có những hãng game nhỏ có thể mang đến một “viên ngọc” chưa được khám phá. Đó chính là nhóm phát triển Bit Blot, và “viên ngọc” là Aquaria, một trò chơi có thể chứng minh game cũng là một nghệ thuật. Aquaria kể về câu truyện của Naija, một sinh vật sống dưới nước đang tìm kiếm lại kí ức về gia đình. Cô bơi trong đại dương rộng lớn của xứ sở Aquaria, từ hang động tối tăm đổ nát cổ đại, đến thiên đường tuyệt đẹp dưới biển sâu. Aquaria có một sức mạnh cuộn chảy trong nó, Verse, con tim của biển cả. Bằng cách hát, Naija có thể biến đổi Verse và thay đổi nguồn nước xung quanh cô, thu nhận được những khả năng mới và thay đổi hình dạng. Xuyên suốt cuộc hành trình, người chơi sẽ gặp các nhân vật khác góp phần tăng tính hấp dẫn của câu truyện, vốn có nhiều nút thắt và những đoạn hội thoại được xây dựng khá tốt.


(Các bạn hãy chờ để thưởng thức tuyệt phẩm này trên PSP nhé, một tựa Game Indie ngang hàng với những Cave Story, Braid, Machinarium v.v,… nhưng lại có một nét độc đáo riêng của mình. Game hứa hẹn sẽ không làm bạn thất vọng…)


(OLD) Danganronpa: Trigger Happy Havoc announced for PlayStation Vita

July 6, 2013 - Reading time: ~1 minute

Vâng và sau một thời gian khá ngắn tính từ lúc Project Zetsubou hoàn tất dự án Fan-Translation Danganronpa của họ thì NIS America cũng đã công bố họ đã mua bản quyền Danganronpa và sẽ cho ra mắt phiên bản nâng cấp của tựa Game này trên hệ máy PS Vita với tên gọi Danganronpa: Trigger Happy Havoc.

Trong Game người chơi vào vai Makoto Naegi, một học sinh bình thường được nhận vào ngôi trường cấp 3 danh giá – học viện Đỉnh Hy Vọng (Hope’s Peak Academy). Khi cậu ấy đến trường nhập học, cậu và những người học sinh khác phát hiện ra rằng họ đang mắc kẹt trong một cuộc chiến sinh tồn.

Nguồn: http://www.animenewsnetwork.com/interest/2013-07-06/nisa-licenses-danganronpa-demon-gaze-games-in-west


About

Hi, welcome to my blog with all the outdated contents since 2010. I randomly blog once in a while in either English or Vietnamese, hope you guys enjoy my contents, whatever it is.

My Steam Profile: https://steamcommunity.com/id/surVfate/

Hit Counter

0